• Email: info@zahradalacno.sk
0

Môj košík
0 Produkty

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný v elektronickom obchode www.zahradalacno.sk

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť odo dňa
prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení
vady je to povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu a s kuriérom spísať reklamačný protokol
. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim, Ak predávajúci
môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, predávajúci taktiež nezodpovedá za poškodenie
poveternostnými vplyvmi a nenesie následky za neodbornú montáž záhradného nábytku.
Kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy b) žiadať o výmenu tovaru c) požadovať primeranú
zľavu z kúpnej ceny . Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu formulárom, poštou alebo
dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o
reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.

Pri preberaní zásielky je NUTNÉ ROZBALIŤ TOVAR Z OBALOV EŠTE ZA PRÍTOMNOSTI
VODIČA a tovar riadne skontrolovať. Presvedčiť sa, či je obsah úplne v poriadku. V prípade
zistenia poškodenia tovaru je nutné IHNEĎ SPÍSAŤ S VODIČOM PREPRAVNEJ SLUŽBY
PROTOKOL O POŠKODENÍ, ZAPÍSAŤ ZÁPIS NA DODACÍ LIST, ktorý je súčásťou zásielky a
nahlásiť nám písomne na formulár uvedený v reklamačnom poriadku. V prípade, že tovar
prevezmete a podpíšete dodací list bez výhrady, tzn. že všetko bolo v poriadku doručené,
nemôžeme už dodatočne nahlásiť na prepravnú službu poškodenie tovaru. PRI NEDODRŽANÍ
VYŠŠIE UVEDENÝCH POSTUPOV NIE JE NÁROK NA UZNANIE REKLAMÁCIE POŠKODENIA
TOVARU ALEBO NA ODCUDZENIE PREPRAVOU.